واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر (واقع در  دانشگاه بجنورد ) به مدت ده ماه تاریخ انتشار: 1398/6/27 مهلت دریافت درخواست ها: یک هفته پس از انتشار آگهی برای آگاهی از شرایط قرارداد کلیک کنید. شرایط قرارداد فرم پیشنهاد قیمت    

واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر (واقع در دانشگاه بجنورد) به مدت ده ماه

تاریخ انتشار: 1398/6/27

مهلت دریافت درخواست ها: یک هفته پس از انتشار آگهی

برای آگاهی از شرایط قرارداد کلیک کنید.
شرایط قرارداد

فرم پیشنهاد قیمت