آخرین مهلت دریافت ایده ها: 27 اردیبهشت 98 زمان و محل برگزاری: 1 خرداد 98 ساعت 9 الی 13، آمفی تئاتر دانشکده‌ی هنر ارسال آثار:  Innovation@ub.ac.ir دریافت ثبت نام:  Innovation.ub.ac.ir شماره تماس دبیرخانه:  3221099-058

آخرین مهلت دریافت ایده ها:
27 اردیبهشت 98

زمان و محل برگزاری:
1 خرداد 98 ساعت 9 الی 13، آمفی تئاتر دانشکده‌ی هنر

ارسال آثار:  Innovation@ub.ac.ir
دریافت ثبت نام:  Innovation.ub.ac.ir
شماره تماس دبیرخانه:  3221099-058