نمایشگر یک مطلب

 
سمت سازمانی: رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
نام و نام خانوادگی:محمد علی ارحامی
مدرک تحصیلی:کارشناسی - مهندسی تکنولوژی معماری
شماره تماس مستقیم :-
شماره تماس داخلی :1132
مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 2 – اتاق 206