نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل گروه آموزش‌های آزاد و مجاری

پرسنل گروه آموزش‌های آزاد و مجاری


                                                            

سمت سازمانی: سرپرست گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

نام و نام‌خانوادگی:  مسعود نیکوقدم

مدرک تحصیلی دکتری تخصصی

رشته: اقتصاد

شماره تماس داخلی: 32201075

مکان استقرار واحد:

ساختمان سازمان مرکزی، طبقه سوم، حوزه آموزش‌های آزاد و مجازی، اتاق 409

پست الکترونیک:

             Masoudnikooghadam@gmail.com

 

سمت سازمانی: کارشناس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

نام و نام‌خانوادگی:  نسرین رشیدمقدم

مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد

رشته: پترولوژی

شماره تماس داخلی: 32201073 

مکان استقرار واحد: ساختمان سازمان مرکزی، طبقه دوم، حوزه آموزش‌های آزاد و مجازی، اتاق 317

          پست الکترونیک:                                                                                                 Rashidmoghadam@yahoo.com