نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و شرح وظایف

اهداف و شرح وظایف


 

   اهداف

   آموزشهای آزاد به منظور تامین اهداف زیر برگزار می‌شود:

 

 • کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه.
 •  ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی.
 •  تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی.
 •  افزایش مهارت و ارتقای سرمایه انسانی.
 •  ارائه آموزش‌های مداوم برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی.

 

 

 

   شرح وظایف مرکز آموزشهای آزاد

 

 • ارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه؛
 • برگزاری دورههای آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه با استفاده از امکانات       مرکز؛
 • جلب همکاری اعضاء هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دورههای آموزشی لازم؛
 • انعقاد تفاهمنامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دورههای آموزشی آزاد با سازمانهای مرتبط مانند نظام مهندسی،    فنیوحرفه‌ای و...؛
 • انجام امور اطلاع رسانی دورههای آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روشهای تبلیغاتی مناسب؛
 • تهیه و تنظیم قراردادهای حق‌التدریس مدرسین در دورههای آموزشی برگزار شده؛
 • تهیه و اجرای فرآیندهای لازم برای ارائه دورههای آموزشی آزاد؛
 • ایجاد و یا پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دورههای آموزشی؛
 • کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دورههای آموزش آزاد و تولید محتوای دروس؛
 • بررسیهای آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز؛
 • تهیه و اعطای گواهی یا مدرک پایان دورههای آزاد؛
 • تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط به مقام مافوق؛
 • ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط؛
 • بررسیهای پژوهشی در زمینههای نیازسنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دورههای آزاد؛
 • برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیردولتی بهمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و   برنامه درسی دورههای آموزشی؛
 • تهیه شیوهنامه و آئیننامههای پذیرش دانشجو در دورههای مختلف ارائه شده توسط گروه آموزشهای آزاد و مجازی؛
 • بررسی محتوای دوره بهوسیله نظرات و گزارشها و فرمهای مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشکلات و اصلاح امور؛
 • نظارت بر حسن اجرای دورهها؛
 • تقدیر از مجریان و دستاندرکاران دورهها؛