اطلاعات تماس با حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

سمت سازمانی: معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی :امیدرضا دهقان

مدرک تحصیلی:دکتری - ریاضی

شماره تماس مستقیم: 32201071

شماره تماس داخلی :1071

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی - اتاق 415

سمت سازمانی: کارشناس معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی :مهدی اسحاقی

مدرک تحصیلی: لیسانس - کامپیوتر

شماره تماس مستقیم: 32201072

شماره تماس داخلی :1072

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی - اتاق 408

سمت سازمانی: کارشناس معاونت  پژوهشی

نام و نام خانوادگی :مهدی عباس‌زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس - مکانیک

شماره تماس مستقیم: 32201073

شماره تماس داخلی :1073

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی - اتاق 414